Amsterdam - Nieuw vaarbeleid moet meer rust op het water brengen

De Amsterdamse grachten zijn uniek en onlosmakelijk verbonden met de stad. Niet voor niets maken ze onderdeel uit van het UNESCO-werelderfgoed. Drukte op het water zorgt echter voor veel overlast. Zo zijn de meldingen van overlast op en aan het water tussen 2015 en 2017 met ongeveer 30% gestegen. Om de situatie op het water in Amsterdam leefbaar te houden, komt de gemeente met nieuw vaarbeleid. Dat heeft het college van B en W dinsdag bepaald. Het nieuwe beleid moet de groei van het varen begrenzen en overlast terugdringen.

Wethouder Sharon Dijksma (Water): “Dit schitterende erfgoed midden in onze stad krijgt helaas niet altijd de liefde en aandacht die het verdient. Met dit nieuwe beleid willen we daarin verandering brengen. We willen de overlast terugdringen en de rust een beetje terugbrengen. Dat is goed voor bewoners, ondernemers en bezoekers.’’

Het nieuwe voorgestelde beleid bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft het kader voor het gehele vaarbeleid. Daarin is in de eerste plaats vergunningenbeleid voor de passagiersvaart opgenomen en in de tweede plaats een pakket aanvullende regels voor het gebruik van het water. Ook de handhaving wordt in dit eerste deel uitgewerkt. Het tweede deel, dat voor het zomerreces 2019 zal worden voorgelegd, gaat uitgebreider in op de op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en goederenvervoer over het water.

Vergunningen
Op drukke dagen is de passagiersvaart verantwoordelijk voor de helft van het aantal vaarbewegingen. Om daar grip op te krijgen komt er, naast aanvullende regels voor de passagiersvaart, een nieuw vergunningenbeleid. Er is gekozen voor een limiet aan het aantal vergunningen dat wordt uitgegeven voor passagiersvaart. Dit betekent dat de vergunningen verdeeld moeten worden zonder bevoordeling van personen of bedrijven en met ruimte voor nieuwe toetreders, zoals het Europees recht van de gemeente vraagt.

Voorgesteld wordt in totaal 550 vergunningen te verlenen. Door de illegale passagiersvaart terug te dringen met strenge handhaving wordt ruimte gecreëerd. Deze ruimte zet de gemeente in om de passagiersvaart tegemoet te komen door het aantal te verlenen vergunningen te verhogen met 80 vergunningen. Zo blijft de ruimte beschikbaar voor commerciële activiteiten, maar wordt tegelijkertijd het aantal vaarbewegingen verminderd. Door het aantal vergunningen voor passagiersvaartuigen in segmenten uit te geven wil de gemeente ook diversiteit van het aanbod behouden.

Extra maatregelen
Naast het vergunningenbeleid komt er een pakket aan maatregelen om de overlast op het water terug te dringen. Zo worden voor het komend vaarseizoen in overleg met stakeholders knelpunten aangepakt met locatie-specifieke maatregelen zoals keer- en steekverboden of verkeersaanwijzingen. Daarnaast voert de gemeente een ‘nachtsluiting’ in. Dit houdt in dat het verboden is ’s nachts over de grachten in de binnenstad te varen. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Ook wordt het komend vaarseizoen het varen met meer dan 12 opvarenden verboden voor personen of bedrijven die geen exploitatievergunning hebben voor passagiersvaart. Verder moeten stewards, extra handhaving en gedragsbeïnvloeding leiden tot minder overlast bij op- en afstaplocaties.

Historisch erfgoed en duurzame vaart
De positie van het historisch varend erfgoed in Amsterdam wordt beschermd door het inzetten van het welstandsbeleid en door bij de verdeling van de vergunningen aandacht te schenken aan het behoud van diversiteit. Verder moeten alle nieuwe passagiersvaartuigen per ingang van het nieuwe vergunningsstelsel in 2022 volledig uitstootvrij varen. Voor historische vaartuigen overweegt de gemeente een overgangs- of ontheffingsbeleid te hanteren.

Alternatief
De reders waarmee de gemeente in overleg is, hebben aangeboden een alternatief voorstel op te stellen voor een verdeelsystematiek inclusief een overgangsperiode, binnen de in deze nota geschetste kaders. De gemeente juicht dat initiatief toe en wil een alternatief dan ook serieus overwegen, mits het ook bijdraagt aan het terugdringen van de drukte en het voldoet aan alle wettelijke eisen.

Geef een reactie